تعمیر سرویس تلفن همراه با balloon و بررسی آن

تعمیر سرویس تلفن همراه با balloon و بررسی آن

یکی از جالب‌ترین خبرهای این روزها، تصمیم گوگل در رابطه با تعمیر سرویس تلفن همراه با balloon در کشور پورتوریکا می‌باشد. همانگونه که استحضار دارید، این کشور در اثر طوفان بسیاری از زیرساخت‌های خود را از دست داده است. تعمیر سرویس تلفن همراه با balloon و بررسی آن کمیسیون...